Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Italiaanse overhemden specialist, gevestigd te Tilburg; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige(rechts-) handeling verricht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Toeleverancier: de fabrikant van de Producten en/of degene van wie Leverancier ze heeft betrokken.

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een serviceovereenkomst wordt gesloten, zijn op die serviceovereenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens specifieke algemene servicevoorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijzigingen van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten
3.1 Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Een Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover Leverancier een order schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. Wijzigingen/aanvullingen in/op een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien Leverancier ze schriftelijk vastlegt en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
3.2 Alle opgaven door Leverancier van getallen en/of andere aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan, maar Leverancier kan er niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen zijn. Getoonde monsters, tekeningen, foto`s of modellen zijn slechts aanduidingen. Leverancier kan voorts Producten dan wel onderdelen daarvan betrekken bij andere Toeleveranciers, dan aanvankelijk overeengekomen. Wanneer Producten zodanig afwijken van Leveranciers eerder gedane opgaven, dat de Klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, kan deze de Overeenkomst ontbinden, voor zover dat in redelijkheidnoodzakelijk is.
3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat de Producten eerst op zicht worden afgeleverd. De Klant kan dan binnen de overeengekomen zichttermijn de Overeenkomst schriftelijk ontbinden. Dan dient hij de Producten in originele staat en in de originele, onaangebroken verpakking op eigen kosten binnen de zichttermijn te retourneren. Tenzij anders overeengekomen is de zichttermijn 7 werkdagen na de dag waarop de klant de bestelling heeft gedaan.

3.4 Van de onder 3.3 genoemde zichtregeling zijn uitgesloten:

  1. Producten die speciaal voor de Klant zijn aangekocht en niet uit het standaard assortiment van Leverancier is geleverd..
  2. Verkeerd bestelde maat, indien Italiaanse overhemden specialist van het bestelde product de juiste maat voor de klant heeft, dan wordt het product geruild en geen geld terug gegeven.

4 Prijzen
4.1 De prijzen voor Producten staan in Leveranciers laatst gedrukte prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief omzetbelasting.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op bij het samenstellen van de prijslijstgeldende wisselkoersen. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
4.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren,wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.
4.4 Er worden geen verzendkosten (bij op dat moment geldende actie zoals besteding boven een bepaald bedrag of het te bestellen aantallen vanaf x stuks) bij de klanten in rekening gebracht. Klant kan het bestelde product bij ontevredenheid binnen 7 werkdagen retourneren. Indien de consument gebruikmaakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzendingvoor zijn rekening. Ook de kosten die Italiaanse overhemden specialist heeft gemaakt voor het verzenden van het product worden bij de klant in rekening gebracht (€8,50 voor Nederland en €15 voor buitenland)

4.5 Indien de consument de verkeerde maat heeft besteld, komen de kosten voor de terugzending van het pakket (product) van consument naar Italiaanse overhemden specialist en de opnieuw gemaakte kosten voor het verzenden van Italiaanse overhemdenspecialist naar de consument beide voor rekening van de klant.

Indien de consument een bedrag betaald heeft voor het teruggezonden product, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.